Celestial Heights, Ho Man Tin (1600 sf.)

何文田 半山壹號 (1600呎)